Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka 2021/2022

Pre šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Termín zápisu do 1. ročníka v našej škole je 15. apríl 2021. Pred samotným zápisom je nutné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená na našej webovej stránke školy (Elektronická prihláška).

 Upozorňujeme, že:

1. zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2021 dosiahli vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 8. 2015)

2. zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky

3. odklad povinnej školskej dochádzky od 1.1.2021 v ponímaní ako do roku 2020 neexistuje. Túto problematiku rieši zákon č. 209/2019 Z. z.  Zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť sa na riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

4.  dlhodobý pobyt v zahraničí nie je dôvodom na odklad povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca musí svoje dieťa zapísať do školy v SR, ktorú si vyberie. Následne podá žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí riaditeľovi školy, kde je dieťa zapísané a požiada školu v krajine, kde býva a ktorú dieťa navštevuje, aby potvrdila dochádzku dieťaťa do školy. Zákonný zástupca toto potvrdenie doručí riaditeľovi školy v SR, kde bolo dieťa zapísané. 

Akou formou sa zápis uskutoční vás budeme včas informovať.

 

V prílohe sú vložené všetky tlačivá, ktoré je potrebné k zápisu predložiť. Elektronickú prihlášku vyplníte online a prinesiete vytlačenú a podpísanú.

Ziadost_o_prijatie_do_1._rocnika_2021_22.doc

Ziadost_o_prijatie_do_SKD_2021_22.doc

Ak chcú rodičia zapísať do školy dieťa mladšie ako šesť rokov, budú potrebovať žiadosť, ktorej súčasťou budú súhlasné vyjadrenia pediatra a odborného zamestnanca centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieBez týchto vyjadrení riaditeľ školy nevydá rozhodnutie o predčasnom zaškolení.

Ziadost_o_predcasne_zaskolenie_2021_22(1).doc